Provozní řády

Provozní řád lezecké stěny

1.      Všichni návštěvníci provozují sportovní činnost  na vlastní nebezpečí. Souhlas potvrzují svým podpisem při návštěvě lezecké stěny.

2.  Při příchodu je návštěvník povinen zaplatit vstupné, popř. se prokázat permanentní vstupenkou. Vstupenky si návštěvník uschová pro případnou kontrolu. Pokud při kontrole nebude návštěvník schopen prokázat se platnou vstupenkou, bude povinen na místě zaplatit vstupné.

3.  Při příchodu návštěvník potvrdí podpisem, že byl seznámen s provozním řádem a bere ho na vědomí.

4.  Platí zákaz lezení dětí do 15 let bez dozoru (pouze s osobou starší 18 let).

5.  Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat v areálu lezecké stěny tyto zásady:

-   Přezouvat se (zouvat se) již ve vestibulu před vstupem do sálu.

-   Chovat se tiše a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům.

-   Odhazovat odpadky do k tomu určených nádob.

-   Dodržovat zásady protipožární prevence.

-   Dodržovat přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek.

-   Udržovat čistotu (zejména na toaletách).

-   Uposlechnout pokynů provozních pracovníků.

6.  Na lezecké stěně je návštěvník povinen:

-    Uposlechnout pokynů provozních pracovníků.

-    Dodržovat zásady bezpečného lezení (používat expresky, jistící pomůcky, zbytečně neriskovat). Neohrožovat a neomezovat ostatní lezce ve stěně.

-    Používat lezecký materiál, jistit a navazovat se dle schválených pokynů UIAA.

-    Nenosit jídlo a pití pod lezeckou stěnu (konzumace jídla a pití je povolena pouze v sále).

-    Při lezení používat pouze lezeckou obuv.

-    Lezeckou obuv si obouvat zásadně pod stěnou.

-    Při lezení používat magnézium.

-    Sáček na magnézium nosit tak, aby se nevysypal.

-    Upozornit službu na nedostatky na stěně (např. volný chyt, volný nýt, poškozená expreska apod.).

7.  Při lezení jsou všichni povinni zapínat postupová jištění (expresky). Bouldering je bez jištění povolen pouze do výše první expresky.

8.  Škody způsobené na majetku lezecké stěny a kulturního domu je nutno hlásit provozovateli. Způsobenou škodu viník odstraní na své náklady nebo uhradí obecnímu úřadu.

9.  Jakékoliv zásahy do elektrické sítě jsou zakázány.

10.  Úrazy se hlásí provozním pracovníkům, kteří provedou zápis do knihy úrazů a v případě potřeby se přivolá lékař. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je u provozního pracovníka.

11.  Za odložené a zapomenuté věci provozovatel neručí. Cennosti je možno uložit k úschově u provozních pracovníků.

12.  V případě nedodržení pravidel slušného chování nebo ohrožování bezpečnosti je možno konfliktního jedince vyvést z objektu lezecké stěny bez náhrady vstupného.

13.  Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento provozní řád, zásady slušného chování a dbejte pokynů provozních pracovníků. Přejeme Vám příjemný pobyt.

 

Provozní řád bouldrové stěny Černožice

1. Všichni návštěvníci provozují sportovní činnost – lezení na vlastní nebezpečí.

Děti mladší 15 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně  po celou dobu pobytu na boulderové stěně zodpovídá.

2. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů služby.

3. Návštěvník je povinen neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz, v naléhavých případech poskytnout první pomoc.

4. Návštěvník je povinen udržovat čistotu.

5. Návštěvník je povinen upozornit službu na uvolněný chyt či jiný technický nedostatek, který by mohl způsobit zranění či škodu na majetku.

6. Návštěvník je povinen dodržovat zásady protipožární prevence.

7. V celém objektu platí přísný zákaz kouření a požívání návykových látek.

8. Na boulderové stěně se leze bez lana, bezpečnost při pádu zajistí dopadiště (matrace).

Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou či více lezců.

Návštěvníci, kteří právě nelezou, se nezdržují  v dopadišti pod lezcem ve stěně, pokud právě neposkytují nezbytnou záchranu.

Je zakázáno lézt po stropních konstrukcích, traverzách a trubkách  mimo plochu stěny.

K lezení lze použít pouze nainstalované chyty a struktury stěn.

9. Při lezení jsou návštěvníci povinni používat pouze lezeckou obuv.

Do prostoru dopadiště lze vstoupit pouze po přezutí.  Vstup ve znečištěné obuvi je zakázán.

10. Při lezení  na boulderové stěně se smí používat sypané magnézium pouze omezeně,  je nutné minimalizovat prašnost, je povoleno používat magnézium v kouli.

11. Přestavba cest návštěvníky není povolena.

12. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním  řádem a řídit se jím. Toto potvrdí svým podpisem do prezenční knihy.

AKTUALITY

Vážení návštěvníci, lezci,

v listopadu 2023 bude obnoven provoz lezecké stěny v úterky a čtvrtky od 17 do 20 hodin. Bude možno otevřít i v neděli odpoledne po předchozím telefonickém objednání. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.